လူတစ္ေယာက္ထံတြင ္ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ တညး္ဟူေသာ
မီးသံုးမီးေတာက္ေလာင္ခဲ.လ်ွင္အေတာ္အတန္အားျဖင္.ျငိမ္းသတ္နိုင္ျခင္းငွာမတတ္နိုင္ခဲ.ႀကေပ။

အမုန္း၊အျငိဳး၊ကလဲ့စား တည္းဟူေသာခံစစ္သံုးမ်ိဳးျဖင့္သာျပန္လည္တံု.ျပန္တိုက္ခိုက္ရန္
အသင္.ျပင္တတ္ႀကသည္။ထိုသို.ေသာလူအမ်ိဳးအစားထဲတြင္ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေနေႀကာင္းတစ္ခါမွ
မေတြးမိခဲ.ပါ။

Posted on 1:10 AM by garfield0031 and filed under | 0 Comments »

0 comments: