ျမင့္ျမတ္ျခင္းနဲ့ရိးုသားမႈဆိုတာလူမ်ိဳးနွင္မဆိုင္ဘူး
လူတစ္ဦးခ်င္းစီနဲ.သာသက္ဆိုင္တယ္........
Posted on 1:04 AM by garfield0031 and filed under | 0 Comments »

0 comments: