သမိ္ုင္းထဲကေသြးေဆးကန္

သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအဆိုအရေရႊတိဂံုဘုရားအနီးတြင္တည္ရိွေသာ
ေသြးေဆးကန္၏သက္တမ္းသည္ဗဒုံမင္းလက္ထက္ကပင္တည္ရိွခဲ့သည္ဟု
သိရသည္။ေသြးေဆးကန္သည္ေဆးဘက္၀င္ေႀကာင္းသတိျပဳမိသည့္ပုဂၢိဳလ္
မွာဗဒံုမင္းလက္ထက္ျမန္မာနိူင္ငံသို.ေရာက္ရိွခဲ.သည့္ျဗိတိသွ်လူမ်ိဳး
(Captain Hiram Cox)ပင္ျဖစ္သည္။၄င္း၏"Journal Of A Residence In
The Burmhan Empire"တြင္ Cox ကေရႊတိဂံုဘုရားအနီးတြင္ကန္တစ္ကန္
ရိွေႀကာင္းယင္းကန္အတြင္းရိွေရမ်ားသည္ေဆးဘက္၀င္ေႀကာင္း၊ထိုအခ်က္ကို
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ဥေရာပတိုက္သားတိ.ုမသိရိွႀကေႀကာင္းမွတ္တမ္း
တင္ခဲ.သည္။
Cox သည္ေသြးေဆးကန္နွင့္ပတ္သက္ျပီးကိုယ္တိုင္စူးစမ္းေလ့လာခဲ့ဟန္တူ
သည္။မွတ္တမ္းအရေသြးေဆးကန္အနီးရိွေတာင္ကုန္းသ၏အေပၚယံေျမလႊာ
သည္စီလီကာႀကြယ္၀ေသာေျမလႊာ၊ဒုတိယအလႊာမွာသံဓါတ္ႀကြယ္၀ေသာဂ၀ံ
ေျမလႊာ၊တတိယအလႊာမွာသံဓါတ္ႀကြယ္၀ေသာေျမနီနွင့္စီလီကာႀကြယ္၀ေသာ
ေျမေရာတြင္အနီ၊အ၀ါ၊အျပာေရာင္ရိွေသာသံသတၱဳရိုင္းပိုမိုပါ၀င္ေႀကာင္း၊
စတုတၱအလႊာတြင္ေျမေစးျဖူလႊာ၊ပဥၥမေျမလႊာတြင္သံသတၱဳရိုင္း၊ဆဌမအလႊာ
တြင္စရစ္ျဖဳန္းေက်ာက္လႊာျဖစ္ေႀကာင္း၊သံသတၱဳရိုင္းနွင့္အက္ဆစ္ပမာဏပိုမ်ား
ေႀကာင္းေဖာ္ျပထာသည္။
ေရကန္တြင္းရိွေရ၏စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရဤေရတြင္သံသတၱဳ(Iron)သည္
ဆာလျဖူရစ္အက္
Posted on 9:30 PM by garfield0031 and filed under | 1 Comments »

1 comments:

caricature-sketch said... @ January 2, 2009 at 2:50 AM

အမ ေၿပာၿပမွဒီကန္၇ဲ့ရာဇ၀င္ကိုသိ၇ေတာ့တယ္
ဒီကန္ကိုေတာ့ၾကားဖူးပါတယ္..ဒါေပမယ့္ရာဇ၀င္
ကိုမသိခဲ့ဘူး...ခုလိုေဆးဖက္၀င္တာမ်ိဳးကိုေပါ့...
ေကာင္းတယ္ မေ၇ ဆက္ေရးပါ ..အားေပးေနပါတယ္..