ဆုကိမိ(Tsukimi)

ဩဂုတ္လ၁၅-ရက္ႏွင္.စက္တင္ဘာလ၁၃-ရက္ေန.တို.တြင္က်ေရာက္တတ္သည့္
လျပည္.ညမ်ားတြင္က်င္းပေသာပဲြေတာ္ျဖစ္သည္။ကိုင္းပင္တစ္မ်ိဳးျဖင္.အခမ္းအနား
ကိုျပင္ဆင္ကာ "လ"၏ ႀကည္လင္ေအးျမေသာေရာင္ျခည္ကိုခံစားႀကည္ႏူးရင္းSake
အရက္နွင္.ဒန္ေဂါ.(Dango)ေခၚအစားအေသာက္ကို လမင္းအားပူေဇာ္သည္.ပဲြေတာ္
ျဖစ္သည္။ေဆာင္းဦးရာသီ၏ညပိုင္းသာယာမႈကိုခံစားရေသာရိုးရာပဲြေတာ္ျဖစ္သည္။
Posted on 3:49 AM by garfield0031 and filed under | 0 Comments »

0 comments: