ေသျခင္းတရားဆိုတာ သံသရာစက္၀န္းကို ျပတ္ေတာက္မသြားေစနိုင္ေပမယ့္
လူတစ္ေယာက္နဲ.တစ္ေယာက္ရဲ. ဆက္သြယ္မႈေတြကိုေတာ့ ျပတ္ေတာက္သြားေစတယ္ေနာ္......
Posted on 10:57 PM by garfield0031 and filed under | 0 Comments »

0 comments: